Ulla Sandborg och Svenska Kraftnät bromsar den förnybara energin

I SvD Näringsliv skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborg(US) i oktober ett debattinlägg på temat Ny elintensiv industri och de utmaningar som följer när ny förbrukning går i otakt med nät- och kraftsystemutvecklingen.

 US skriver: ”Få tecken tyder i dag på en avsevärt minskad elanvändning i Sverige.”

Svar: Sveriges elförbrukning sjönk med 1,5%  under 2017 jämfört med 2016.

US skriver:” Industrin ställs om till elintensiva processer”.

Svar: Sveriges industri sänker sin elförbrukning. Skogsindustrin blir mer och mer självförsörjande på el genom egen förnybar elproduktion med biomassa och spillprodukter från skogsbruket.

US skriver: ”Vad kan då Svenska kraftnät göra när nätet är fullt? I många fall är svaret att bygga nya ledningar. Men att utreda, få tillstånd och bygga elledningar tar tid – 10 till 15 år för en ny stamnätsledning.

Svar: Alla tillstånd är klara för en ny Gotlandskabel. Varför gör US ingenting?

US skriver: Svenska kraftnät ska inte sätta sig till doms över vilka som ska få, eller inte få, förtur till elnätet. Vi behandlar alla lika. Hur gärna Svenska kraftnät än vill vara möjliggörare så håller vi inte i nyckeln i det korta perspektivet. Det gör istället regionala aktörer genom att tillåta ökad produktion inom regionen.

Svar: Vattenfall(Gotlands Energiverk AB) tillåter gärna ökad förnybar elproduktion på Gotland. Varför bromsar Svenska Kraftnät? Änd-utrustningarna på den befintliga likströmskabeln lär också kunna uppdateras för att utöka kapaciteten på denna. Varför gör Svenska kraftnät ingenting?

 US skriver: För att på längre sikt möjliggöra för etablering av ny elintensiv industri krävs ny infrastruktur för el, högre nätkapacitet och nya utlandsförbindelser . Allt för att klara av etableringar av elintensiv industri och omställningen till ett förnybart elsystem.

Svar: Varför vill US att vi bygger elintensiv industri och hur tror US att det ska hjälpa omställningen till ett förnybart elsystem. Enda svaret är att US hoppas att vi då låser fast oss i hög elförbrukning och att vi då ska räddas av kärnkraften.

US skriver: Svenska kraftnäts uppdrag är i förlängningen att möjliggöra statsmakternas klimatpolitiska ambitioner.

Svar: Varför sätter US då inte igång?

US kan börja på hemmaplan och göra Svenska kraftnät effektivare gällande sin egen elanvändning.

Någon på Svenska kraftnät skrev anonymt: ”Om vi gör av med el i onödan så drabbar det ingen fattig. Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Några exempel:

På samtliga transformatorstationer i Sverige håller Svenska kraftnät utomhusbelysningen igång dygnet runt och året runt. Ingen automatik. Även tänt klockan tolv på midsommarafton.

På samtliga transformatorstationer i Sverige håller Svenska kraftnät sina staket ”inbrottssäkra”  med el igång dygnet runt och året runt trots att säkrare staket utan el finns. ” Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Samtliga transformatorer på dessa stationer är gamla och ineffektiva och ett utbyte av samtliga transformatorer i vårt elnät sparar minst  50% dvs ca 2 TWh per år.

På samtliga av Svenska kraftnäts kontor har man ytterst ineffektiva ventilations- och belysningssystem. Här kan US garanterat spara 70 % av elförbrukningen.

” Vi hanterar ändå så mycket el så vad spelar det för roll?”.

Det spelar roll.

Vad kan nu regeringen göra?

Dels bör hela ledningen för Svenska kraftnät bytas ut snarast mot en ledning helt utan tidigare samröre med Svenska kraftnät, Energiföretagen och kärnkraftsindustrin.

Dels bör medel öronmärkas för helt fristående konsulter och entreprenörer utan tidigare samröre med Svenska Kraftnät, Energiföretagen och kärnkraftsindustrin , med dokumenterade kunskaper gällande eleffektivisering och förnybar elenergi, som utan beroende från Svenska Kraftnät ska gå igenom hela Svenska Kraftnät från topp till tå och se till att Svenska Kraftnät blir ett föredöme gällande energieffektivisering och förnybar energi.

Dessutom kan man lyssna på ABB:

 ”ABB är väl förberedda på EU:s ekodesigndirektiv. Våra mest energieffektiva distributionstransformatorer har cirka 50 % lägre förluster jämfört med ekodesigndirektivets krav.

ABB är väl förberedda för de nya kraven på miljöanpassad konstruktion. Våra mest energieffektiva distributionstransformatorer har cirka 60 % lägre förluster jämfört med EU:s ekodesigndirektiv som började gälla 2015. Även våra krafttransformatorer uppfyller kraven från den 1 juli 2015.

Den nya elnätsregleringen som började gälla 1 januari 2016 ger incitament för reduktion av nätförluster. Nätförlusterna jämförs med en normnivå och minskas förlusterna ger det ett tillägg till intäktsramen. Även normprislistan ger stöd för energieffektiva transformatorer som rejält sänker förlusterna i elnätet.

Att välja de mer energieffektiva transformatorerna innebär alltså stora vinster för plånboken. ABB:s energieffektivare varianter kostar lite mer i inköp men redan efter cirka 5-10 år innebär den energieffektiva transformatorn ren vinst.”

Svenska Kraftnät skriver på sin hemsida: Vi är redo dygnet runt och ser till att hålla lamporna tända.

Jag tycker att ni ska installera ljuskänsliga rörelsevakter för era ”dygnet-runt- tända” lampor på era transformatorstationer! Skulle spara 99,99 % av elanvändningen då stationerna så gott som alltid är folktomma.

Avdelning ”Finn fem fel”:

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:

  Vindkraften har såklart sina fördelar. Kärnkraft har fördelen att den är mer planerbar och förutsägbar än vindkraft. Detta innebär att under en mörk, kall och vindstilla vinterdag är vindkraftens produktion är låg samtidigt som elförbrukningen är som högst.

För att underlätta är felen fetstilade.

Fel nr 1: Svenska Kraftnät tycker inte att vindkraften har några fördelar.

Fel nr 2: Kärnkraften är inte mer planerbar. Oskarshamns nyrenoverade och nyservade kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3  gick i höstas helt oväntat sönder och tappade från 1450 MW eleffekt till 0 MW eleffekt på 5 sekunder. Med hjälp av förträffliga SMHI kan vi i Sverige förutse vindkraftens elproduktion flera dagar i förväg.

Fel nr 3: Elförbrukningen är som högst under dagtid när det är ljust och människor är aktiva.

Fel nr 4: Elförbrukningen är som högst när det blåser och våra byggnader kyls av vinden.

Fel nr 5: Vindkraftens produktion är inte låg samtidigt som elförbrukningen är som högst.

Avdelning korrigeringar från SunToEarth

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:  vindkraften ger 10 % av elen till vår elförbrukning i Sverige.

Svenska kraftnät borde ange den korrekta siffran: 13 % av vår elförbrukning kommer idag från vindkraften.

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida:  Elförbrukningen är idag 140 TWh per år i Sverige.

Svenska kraftnät borde ange den korrekta siffran: Elförbrukningen är idag 136 TWh per år i Sverige.

 

Med korrekt energieffektivisering bör elförbrukningen om 10 år kunna ligga vid 100 TWh per år i Sverige.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Okänd transformatorstation från anonym källa med tända lampor under dagtid

 

 

Annonser

Ska vi skattebetalare och elkonsumenter betala för kärnkraftspropagandan?

Energiföretagens två tidningar Fjärrvärmetidningen och tidningen ERA ersätts vid årsskiftet av en  ny tidning, Energi – El, värme & kyla. Energiföretagens olika medlemsföretag som t ex Vattenfall försörjs i huvudsak av oss skattebetalare och av oss el- och fjärrvärmekonsumenter.

Hur kommer det sig då att Energiföretagen inte följer folkviljan?

Folkviljan, manifesterad av samtliga parlamentariska partier utom v, l och sd i Energiöverenskommelsen 2016, innebär att Sverige helt ska gå över till förnybara energikällor till 2040 gällande vår elproduktion.

Energiföretagen försörjer till stor del den kärnkraftsintresserade journalisten John Hardwicks företag  Conventus Media. Conventus Media producerar ett stort antal facktidskrifter med flaggskeppet Nordisk Energi i spetsen. I Nordisk Energi(är det bara jag som får konstiga funderingar kring namnvalet , Nordisk Energi, Svensk Energi, Svenska hmhm-rörelsen) propagerar John Hardwick för kraftfull utbyggnad av kärnkraften och ifrågasätter övergången till förnybar energi. John Hardwick skriver i senaste numret av Nordisk Energi en ledare med rubriken ”Smärtsam energiomställning eller ett nytt kärnkraftverk”. John Hardwick kallar kärnkraften hållbar och icke-fossil. När man öppnar nättidningen Nordisk Energi kommer först en diffus text knappt synbar innan tidningen öppnas ungefär som nazisterna gjorde i propagandafilmerna med hakkorset för att hakkorset skulle verka välbekant och bra. Den knappt synbara texten är ”Loading fusion”.

Nu visar det sig att Energiföretagens Fjärrvärmetidningen också har en exakt likadan diffus text knappt synbar innan tidningen öppnas!  Den knappt synbara texten är  även här ”Loading fusion” och det är exakt samma utförande!

Någonting säger mig att tidningen ERA också har en ”Loading fusion”. Hur blir det nu med den nya tidningen Energi – El, värme &kyla. Får den också en ”Loading fusion”?

Energiföretagen ingår i samma intressesfär som statliga Affärsbolaget Svenska Kraftnät.

Jag infogar nedan klipp från tre av mina vänner på nätet som gäller Svenska Kraftnät och Vattenfall men som är precis lika aktuella för Energiföretagen:

”Pälle”

Svenska kraftnät är tyvärr kärnkraftsanhängare. De borde ägna sin tid och bygga ett bra elnät, inte propaganda för kärnkraft och smutskastning åt vind och sol, som de gör idag. Ta det idiotiska beslut svenska kraftnät tagit, att inte förstärka kablarna till Gotland. Det är i svenska kraftnäts budget, småpengar det handlar om. Man man är rädd att vindkraft och solkraft ska fungera, eftersom man sagt att det inte ska fungera. Man är rädd att det man sagt ska motbevisas. Att svenska kraftnät spenderat enorma mängder på elnät för att gynna kärnkraft, är inget man vill berätta högt. Svenska kraftnät är en statlig myndighet som ska jobba för Sverige bästa, inte vara något propaganda organ åt kärnkraftsindustrin. Regeringen borde ”rycka” SVK i örat och få dom att skärpa sig.”

”N_H”

Till detta kommer också att Svenska Kraftnät valt att inte lägga ner en ny likströmskabel till Gotland vilket fått till följd att GEAB (Gotlands Energiverk AB) nu stoppat vidare anslutning av solcellsanläggningar. Ändutrustningarna på den befintliga likströmskabeln lär också kunna uppdateras för att utöka kapaciteten på denna. Överlag förefaller det som om förnyelsebara energikällor skall motverkas trots att de innebär nya arbetstillfällen.

”Framtidens elproduktion är förnybar”

Lars det är fel. Dessa företag(Vattenfall, EON och Fortum) kommer att användas i utbildning i nationalekonomi på Handelshögskolan som exempel på företag som kostat Sverige miljarder som negativt påverkat annan tekniks utveckling och välfärdssatsningar. Så namnen på företagen lever vidare men namnen i företagen som var ansvariga är ju redan idag nästan glömda.

 

Min fråga till regering och riksdag är:

Ska de vara så här?

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Bilden: Solceller i Nacka.

Alla får inte lika bra betalt

Det tycker jag är väldigt bra. Vi lever i en kapitalistisk värld. Det tycker jag är helt OK.

Ringhals produktionskostnader ligger på 36 öre per kWh.

Just idag är priset på spotmarknaden ca 29 öre per kWh. Får då alla elleverantörer lika bra betalt?

Jag tror inte det. Idag blåser det bra. Det har blåst bra en hel vecka. Folk betalar bättre för el från förnybara energikällor än för kärnkraft och blåsten har pressat ner priserna senaste veckan.

I morse kl 04.30 fick man nog på Ringhals och minskade produktionen med ca 230 MW. Man sänkte effekten på Ringhals 3 för att minska försäljningsförlusterna.

Anledningen är ännu inte bekräftad från Ringhals men det finns bara två anledningar till att sänka effekten mitt i vintern och den andra är att man har någon skada på reaktorn. De skriver allmänt på sin hemsida: Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

Hittills har de inte informerat om någon skada.

De är nog lite sura på konsumenterna som hellre betalar överpris för el från sketna vindsnurror än köper stabil el från deras fina kärnkraftverk.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Ren kraft från de norrländska skogarna.

 

 

 

 

 

Elanvändningen i Sverige minskar och vindkraften står för 12,9 % av elanvändningen 2017

Efter min massiva kritik av Svenska Kraftnät, SvK, har nu SvK insett att de inte kommer undan och de har nu åter börjat redovisa statistik för vindkraften i Sverige.

Gällande januari till och med november 2017: Vindkraften ökade 14,8 %, elexporten ökade 78 % och elförbrukningen minskade 1,6 % jämfört med samma period under 2016. Källa Market data Nord Pool.

Under perioden januari tom november 2017 var elproduktionen 142,8 TWh. Under perioden januari tom november 2016 var elproduktionen 136,1 TWh. Det innebär en ökning av elproduktionen med 4,9 % under 2017 fram till och med november.

Under perioden januari tom november 2017 var elproduktionen från vindkraft 15,1 TWh. Under perioden januari tom november 2016 var elproduktionen från vindkraft 13,2 TWh. Det innebär en ökning av vindkraften med 14 %.

Under perioden januari tom november 2017 var elförbrukningen 122,7 TWh. Under perioden januari tom november 2016 var elförbrukningen 124,7  TWh. Det innebär en minskning av elförbrukningen med 1,6 %.

Under perioden januari tom november 2017 var elexporten 20,1 TWh. Under perioden januari tom november 2016 var elexporten 12,2  TWh. Det innebär en ökning av elexporten om 65 %. Under perioden januari tom november 2017 var elexportens storlek 16,4 % i förhållande till elförbrukningens storlek. Således ett överskott av el om 16,4 %.

Elexporten 20,1 TWh fram till och med november ger en prognos om 22 TWh elexport under 2017.  Vi får således en ”reserv” i form av export på ca 22 TWh elenergi under 2017.

Kärnkraften producerade 61 TWh under 2016. Fram till 2020 ska Ringhals 1 och Ringhals 2 avvecklas. Ringhals 1 och 2 gemensamma elenergiproduktion beräknas till mindre än 10 TWh per år. Som bäst under de senaste 10 åren producerade Ringhals 1 och 2 tillsammans 12,4 TWh under ett år. Reserven på 22 TWh är således mer än tillräcklig.

 Min prognos för 2017 är 158 TWh elproduktion(varav 17,5 TWh vindkraft), 136 TWh elförbrukning och 22 TWh elexport. Prognosen för vattenkraftens lagrade energi är att 2017 blir  något bättre än ett normalår. Vindkraften kommer därmed stå för ca 12,9 % av Sveriges elförbrukning.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Vindkraftverk bland svenska tallar

Jag vann över Svenska Kraftnät!

Efter att  ha klagat hos Affärsverket Svenska Kraftnät och  NordPool över SvK:s totala upphörande av redovisning av vindkraftstatistiken på NordPool från och med sedan den 5:e september 2017 och via diverse artiklar ifrågasatt SvK:s agerande har man nu på Svenska Kraftnät gett upp försöken att smussla bort vindkraftstatistiken från NordPool. Det visar att trägen vinner.

Efter att jag idag, dagen före dopparedagen, doppade min näsa i NordPools statistik upptäckte jag att SvK nu plötsligt börjat redovisa vindkraftstatistiken på NordPool igen! Visserligen är Svk inte helt ikapp men statistiken som tidigare visades dagligen är nu plötsligt framme vid 10 december 2017. Jag räknar med att SvK snart kommer helt ikapp och jag kommer att fortsätta vara en nagel i ögat på dem.

Det är en ganska märklig utveckling. Fram till helt nyligen påstod SvK:s presstalesman Olov Klingvall att statistiken inte alls skulle visas på NordPool men det blev kanske för svettigt för dem.

Denna utveckling får mig att, med förnyad kraft, fortsätta vara en nagel i ögat på inte bara SvK utan också EnergiForsk, Energibolagen, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Ingenjörsvetenskapsakademin och inte minst energibolag som Vattenfall, Fortum, EON, Skellefteå kraft m fl.

Dagen till ära producerade vindkraften idag vid 11-tiden 5.509 MW elkraft vilket var 25,5 % av totala elkraftproduktionen i Sverige. Tidigt i morse var vindkraftens andel uppe i 27 %. Detta trots att vi nu i Sverige har de absolut mörkaste vinterdagarna.

 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år

tecknar

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

 

 

 

Vad är Energiforsk?

De flesta tror nog att Energiforsk är något bra. Där forskar man säkert om framtidens energi.

 Nej.

Så är det inte.

Markus Wråke, vd  Energiforsk,  är relativt ung och har långt och lockigt yvigt hår. Man får lätt en bild av en progressiv miljöinriktad person som vill framåt med den miljövänliga förnyelsebara energin.

 Nej.

Så är det inte.

Magnus Wråke skriver nu inför julen:

”Den förändring mot fossilfrihet som skett under ett antal år har förstärkts ytterligare”

Tolkning:

När somliga idag pratar om fossilfrihet är det ofta ett kodord som betyder ” tack vare kärnkraften”.

”Diskussionen om kärnkraftens avvecklande är mindre dogmatisk”

Det betyder: Nu är det inte så  många som bråkar om kärnkraften så kör på och öka beroendet av kärnkraften!

Magnus Wråke pratar bara om elektrifiering. Inte om hur elen ska produceras. Magnus Wråke nämner inte med ett enda ord förnybara energikällor.

De som kan läsa mellan raderna förstår att han tänker sig avsevärd kärnkraftsel efter år 2040 och kanske lite fusion..

På Energiforsks hemsida ser man på första sidan de närmaste konferenserna och utlysningarna under januari till mars 2018.

Ojsan!

Energiforsk Annual Nuclear Conference 2018    Handlar om kärnkraft

NEPPs vinterkonferens   Vart styr egentligen den rådande politiken i Sverige och EU? Vilken kunskap om den framtida utvecklingen har lett till de politiska besluten?

Handlar om ifrågasättande av förnybara utvecklingen.

Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem     Handlar bl a om kärnkraft

Wireless in nuclear applications     Handlar om kärnkraft

Kraftindustrin betongdag 2018    Handlar om kärnkraft

Energiforsk ägs av kärnkraftsbolagen EON , Fortum, Vattenfall och Skellefteå Kraft.

Energiforsk gillar hållbar utveckling. Energiforsk tycker dock att hållbar utveckling inkluderar kärnkraft.

Förmodligen kommer en stor del av Energiforsks budgetpengar från statliga bidrag.

Varför forskar Energiforsks Monika Adsten om finsk kärnkraft? Detta är hittills okänt. SunToEarth noterar dock att Monika Adsten av någon anledning är irriterad på SunToEarth! Trampat på någon tå?

Vem betalar Energiforsk?

Det är självklart de svenska skattebetalarna dvs du och jag som betalar.

SunToearth önskar alla en God jul och ett Gott Nytt år!

 

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Klimatvänlig el i skogen.

 

 

 

Woody och NA Svensson installerar solceller på byggvaruhusen.

Byggvaruhuset NA Svensson i Nyköping har påbörjat en energieffektivisering av sin energianvändning. Efter drygt ett år ser det ut som att elreduceringen blir runt 50 %.

I september 2016 installerade man 800 m2 solceller på varuhusets tak. Solcellerna ligger med 15 graders lutning mot söder och producerar ca 70.000 kWh el per år. Vid maximal solinstrålning ger solcellerna ca 70 kW eleffekt. All solcellsel används direkt i byggvaruhuset till fläktar, belysning, kylskåp, frysar, spisar, ugnar och annat.

Installationen kostade 1 milj kr minus 30% statligt investerings bidrag så nettokostnaden blev ca 700.000 kr. Solcellerna producerar ca 70.000 kWh per år och produktionen av solel går att se på en TV-skärm i varuhuset.

Det är NA Svenssons platschef i Stuvsta, Samuel Svensson,  som håller i projektet. I Stuvsta heter byggvaruhuset Woody men på sikt blir det enligt Samuel namnbyte till NA Svensson.

Samuel räknar med att solcellerna ska spara 70-90.000 kr per år och att återbetalningstiden blir 9 år. Solcellerna har en effektgaranti som sträcker sig 25 år framåt i tiden.

Samuel berättar att de också utfört andra energieffektiviserande åtgärder i  Nyköping. De har isolerat taket med högeffektiv polyurethan som lagts ovanpå befintlig takpapp. De har bytt ut fjärvärmeväxlaren mot en effektivare och bytt ut många av lysrören mot LED-lysrör i ca 500 lysrörsarmaturer. LED-lysrören minskar elförbrukningen med uppemot 70 % jämfört med tidigare lysrör. Sedan har de också investerat i rörelsevakter så att belysningen bara är tänd när någon vistas i lokalerna. LED-lysrören och rörelsevakterna har betalat sig snabbt. Det rör sig om något års återbetalningstid.

Sammantaget ser Samuel nu en minskning av elinköpen med ungefär 50 % från tidigare elanvändningen 630.000 kWh per år.

Samuel vill nu också installera solceller på Woodys tak i Stuvsta och tänker sig samtidigt bygga några laddstationer för elbilar på Woodys parkering. Visuellt ser Samuel  en stor grön arm som går ner från solcellerna på taket till laddstationerna på parkeringen där kunderna kan ladda sina bilar gratis medan de handlar.

I framtiden tänker sig  Samuel att deras byggvaruhus också ska sälja olika miljöanpassade produkter i större utsträckning.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Samuel Svensson visar solcellerna på byggvaruhuset  NA Svensson i Nyköping

 

 

Mygel inom statliga Affärsverket Svenska kraftnät och statliga Vattenfall.

 

En statlig tjänsteman på Svenska kraftnät, SvK, får extra lön via de företag han är satt att bevaka.

Vattenfall och Svenska kraftnät spelar under täcket.

NordPool redovisar regelbundet sedan många år all elproduktion och elförbrukning dag för dag och timme för timme, vecka för vecka och månad för månad och år för år.

Plötsligt mitt i natten den 5 september i år slutade SvK utan förvarning  redovisa vindkraftproduktionen under rubriken Windpower  på NordPool. All övrig elproduktion redovisas fortfarande som vanligt på NordPool.

Varför?

Sveriges regering och riksdag måste ta i tu med Svenska kraftnät. Vad gör Stefan Löven? Vad gör Miljöpartiet? Vad gör Centerpartiet?

Svenska kraftnät hindrar konkurrensen på elmarknaden och motverkar transparens och demokrati.

Statliga Affärsverket Svenska kraftnät, SvK, som fått förtroendet  av Sveriges regering och riksdag att sköta Sveriges elnät hindrar transparens och demokrati på elområdet och motarbetar den förnybara elenergins utveckling.

Förutom att SvK bromsar byggandet av en extra elkabel mellan Gotland och fastlandet  och därmed bromsar de förnybara energikällorna i Sverige har det nu visat sig att Svk, genom att inte redovisa elkraftdata från vindkraft till Nordpool, hindrar transparens och demokrati på elkraftområdet och ger kärnkraften en konkurrensfördel gentemot vindkraften.

Gällande Gotland hjälper brorsan Vattenfall(genom dotterbolaget GEAB) till genom att neka installation av nya solceller på Gotland.

SvK lägger ut en statistisk dimridå för att det inte ska bli tydligt att de demokratiska spelreglerna har ändrats.

I spetsen för denna dimridå står SvK:s presstalesman journalisten  Olof Klingvall. Förutom att journalisten Olof Klingvall får lön från staten får journalisten Olof Klingvall även lön från den kärnkraftsintresserade journalisten John Hardwicks företag  Conventus media. Enligt våra indikeringar kan SunToEarth idag avslöja att journalisten Olof Klingvall har starka band till journalisten John Hardwick som är ägare till Conventus Media.  Conventus Media producerar ett stort antal facktidskrifter med flaggskeppet Nordisk Energi i spetsen. I Nordisk Energi(är det bara jag som får konstiga funderingar kring namnvalet , Nordisk Energi, Svensk Energi, Svenska hmhm-rörelsen) propagerar John Hardwick för kraftfull utbyggnad av kärnkraften och ifrågasätter övergången till förnybar energi. Läs gärna hans ledare i Nordisk Energi. Han förstår inte att tåget ”Tiden” har passerat honom och att han själv står kvar på perrongen. Oj, nu visar det sig att även Olof Klingvall skriver i Nordisk Energi! John Hardwick skriver i senaste numret av Nordisk Energi en ledare med rubriken ”Smärtsam energiomställning eller ett nytt kärnkraftverk”. Det nya modeordet för energi är hållbar energi och därmed menar folk i allmänhet förnybar energi som, vindkraft, vattenkraft och solkraft. Nu försöker John Hardwick ta över ordet genom att kalla kärnkraften för hållbar och även icke-fossil. När man öppnar nättidningen Nordisk Energi kommer först en diffus text knappt synbar innan tidningen öppnas ungefär som nazisterna gjorde i propagandafilmerna med hakkorset för att hakkorset skulle verka välbekant och bra. Den knappt synbara texten är ”Loading fusion” vilket direkt ger tankar om fusionsenergi vilket tydligen är den våta drömmen för kärnkraftsbesatta.

Det finns ett bra begrepp när det gäller märkliga affärer: Follow the money!

SunToEarth kan som enda media idag avslöja att över 50 % av Conventus Medias inkomster under 2016 kommer från Energibolagen.

Det finns ytterligare en liknande nättidning, Second Opinion, som helt öppet erkänner att de får alla sina inkomster från Energibolagen. Second Opinion, ägare journalisten Mats Olin, är således ett äkta husorgan för Energibolagen och blandar seriösa artiklar med helt köpta kärnkraftfrämjande alster. Både Conventus Media och Second Opinion blandar artiklar om förnybar energi med artiklar om kärnkraft. Skillnaden är att artiklarna om kärnkraft alltid skrivs i positiv anda medan förnybart skrivs med tonen ”det blir nog kanske bra i framtiden”.

Vilka är då Energibolagen? Energibolagen är en organisation som ägs av Sveriges stora energiföretag som Vattenfall, EON , Fortum, olika  fjärrvärmebolag m fl och som har en kärnkraftshök vid namn Pernilla Winnhed som vd.  Det är med andra ord även här som skattebetalarna står för en stor del av fiolerna. Det är mycket tydligt att Energibolagen, med Vattenfall, EON och Fortum i spetsen, är ägare till kärnkraftverk i Sverige och att de inte vill att förnybar energi ska ta över. Vattenfall, EON och Fortum driver annonskampanjer gällande solceller för att kunna visa upp en förnybar framsida medan de spelar under täcket med helt andra aktörer.

Bakgrunden är följande:  På NordPool finns en spotmarknad för handeln med elkraft i Sverige och övriga länder i norra europa.

NordPools huvudägare SvK förser NordPool med all data gällande den svenska elkraftmarknaden.

Nordpool redovisar för varje timme, dag, vecka, månad och år alla relevanta data på den svenska elmarknaden i fyra olika elområden. Det har hittills gällt all elproduktion, all vindkraftsproduktion, all elkonsumtion, all export och import mellan Sverige och övriga länder i närområdet, våra energilager i våra vattenmagasin samt våra elpriser.

Med hjälp av NordPools statistik kan Sveriges alla elkonsumenter och elhandlare med flera kontrollera sina elavtal och styra sin elkonsumtion och elproduktion.

På NordPools hemsida fanns fram till natten den 5:e september kl 01.00 under  POWER DATA SYSTEM med underrubrik Windpower pedagogiskt uppställt all  detaljerad information om vindkraftproduktionen med timvärden,  dyngsvärden,  veckovärden, månadsvärden och årsvärden.

Plötsligt, utan någon som helst information, togs denna information bort från NordPool.

Enligt NordPool är det SvK som tvärt slutade skicka informationen.

Det är nu helt logiskt att SvK tog bort informationen då vindkraften är den största konkurrenten till kärnkraften.

Enligt Swecos utredning scenario 1 står vindkraften för 43,3 % av Sveriges elproduktion år 2040. Vattenkraften står då för 38,0 %, värmekraften för 12,7 % och solkraften för 6,0 %. Kärnkraften producerar då 0 % av vår elenergi.

Vad säger då NordPool?

Hi Lars,

Svk sendte oss feil produksjonstall og de valgte derfor å stoppe forsendelsen.

De jobber med en ny løsning og jeg  håper at den snart er på plass.

MVh

Jan Fredrik Foyn

Tech Services

W: www.nordpoolgroup.com

Min tolkning är att NordPool anser att SvK skickat fel info men att det snart blir som vanligt igen.

Det har nu gått över tre månader så Jan Fredrik Foyn på NordPool får nog fortsätta vänta.

När SunToEarth frågar Olof Klingvall varför SvK tagit bort vindkraftens data från NordPool väller dimridåerna fram. Han påstår till och med att de lagt vindkraftens data på ett mycket bättre ställe där det är full transparens.

Problemet är bara att ingen människa kan hitta detta fina ställe.

Kan det vara så att detta fina ställe är en transparent plastpåse i papperskorgen?

Ska det vara så här?

Ska ett statligt verk, betalat av surt förvärvade skattekronor, få agera på detta sätt?

Ett statligt verk som ska vara opartiskt och som ska följa folkviljan och energiöverenskommelsen från 2016 mellan moderaterna, socialdemokraterna, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet, tycks agera efter egen agenda.

Ska statliga verk och bolag, betalda av skattebetalarna,  som Svk och Vattenfall, få agera efter egen agenda.

Får statligt anställda på känsliga poster ha betalda uppdrag hos de företag de är satta att granska?

Tydligen är det så eftersom ingen stoppar dem.

Det är illa nog att de statliga verken Trafikverket och Statens Fastighetsverk fått dålig image hos allmänheten genom tjänstemännens tagande av  mutor och svarta pengar, kompisrenoveringar av privatbostäder och extra långa vita linjer.

Är det lika illa hos de övriga statliga verken och bolagen som t ex SvK och Vattenfall?

Nya generaldirektören på SvK  Ulla Sandborgh är för svag och/eller insyltad  för att kunna förändra kärnkraftskulturen på SvK. Hon är också sedan tidigare anställd på SvK.

Det behövs nytt kraftfullt blod utifrån med förnybar agenda. Säg upp Ulla Sandborgh och hennes närmaste underchefer.

Då kan det bli en förändring på SvK.

Annars kommer energiomställningen i  Sverige att få arbeta i motvind.

Vattenfalls vd Magnus Hall är i alla fall tydlig för den initierade. Han är en kärnkraftshök som maskerar det lite med solcellsprat ibland.

Byt även här ut honom plus de närmaste cheferna mot yttre krafter med förnybar agenda.

Alla stora elbolag i Sverige vill låtsas vara miljövänliga. Varför? De vill ha kunder och kunderna vill ha förnybar el. Därför annonserar de om sina sol- och vindsatsningar.

De stora elbolagen som Vattenfall, EON och Fortum pratar däremot aldrig om sin egen kärnkraftsel. Aldrig! Den elen säljer de ut lite bakom ryggen. Hmhm , oj där slank det iväg lite kärnkraftsel.

Ta Skellefteå kraft, de har ju vattenkraft eller hur. De kör nu en stor annonskampanj och skriver: ”förnybar el”, ”vindkraft”,  ”För Skellefteå Kraft är hållbarhet ett centralbegrepp” , ”Skellefteå Kraft vill arbeta för ett hållbart klimat” och ”Ladda elbilen med bra energi”.

Undrar varför de inte skriver: ”Ladda elbilen med bra kärnkraftsel”?

Om nu Skellefteå Kraft tycker att förnybar el är så bra – kanske de ska sälja sina kärnkraftsaktier?

Hysch-prata tyst om kärnkraften!! Sälj bara!

Det är nu dags att ta itu med de statliga verkens och bolagens egna interna agendor!

Vad gör nu Stefan Löven? Vad gör Miljöpartiet? Vad gör Centerpartiet? Vad gör Uppdrag granskning?

Det är dags att visa framfötterna nu!

 

Det globala klimathotet är en av 2000-talet viktigaste frågor. Kanske dags att  Löven och Löf satsar på babygröna Miljölövet och blir en riktig kärnfamilj.

Kanske dags att satsa på en  förnybar smc-allians till valet?

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Förnybar energi på stockholmsvillan

Armeringen i Oskarshamn och Ringhals rostar bort

En totalt felkonstruktion vid byggandet av Oskarshamns och Ringhals kärnreaktorer har nu uppdagats. Kärnreaktorerna försågs vid uppförandet av kärnkraftverken med stora kylvattenrör av betong genom vilka havsvatten pumpas från havet till reaktorerna. Kylvattnet från havet till reaktorerna tas in via stora betongrör som är förstärkta med järnarmering. Armeringen är helt utan rostskydd som den vanligen är när man bygger hus och broar. Tydligen räknade konstruktörerna med att betongen skulle skydda armeringen från vattnet! Vi pratar här om saltvatten!

Alla inom byggnadsbranschen vet att betong förr eller senare spricker. När betongen spricker kan vatten nå armeringen. För ett hus med betonggrund är detta inte något stort problem.

För ett kärnkraftverk är detta ett gigantiskt problem.

Den statliga organisationen Energiforsk berättar nu att armering i betongrören för kylvattnet helt rostat bort!

Omfattande lokala korrosionsangrepp påträffades nyligen vid tillståndsbedömningar av betongytor i olika delar av kylvattenrören i kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals.
Skadorna har nu provisoriskt reparerats och en test av katodiskt skydd med kontinuerlig elström genom armeringen har installerats i Oskarshamn 3. Detta är första gången man testar något sådant på kärnkraftverken i Sverige och det finns inga garantier för att det ska fungera.

Under den synliga rosten som gått genom betongen var armeringen ibland oskadad och i andra fall fullständigt bortkorroderad.

En av de viktigaste orsakerna till de kraftiga korrosionsangreppen var enligt Energiforsk sannolikt galvanisk korrosion.

Hur kunde kunde konstruktörerna missa detta med risken för sprickor och galvanisk korrosion?

Varje rörmokare i Sverige känner till problemen med galvanisk korrosion. Under första halvan av 1900-talet drogs alla kallvattenledningar  i Sverige med hjälp av järnrör. Man var dock så förutseende att man använde galvaniserade järnrör för att minska risken för rostangrepp. Senare använde man kopparrör och numera plaströr.

Trots galvaniseringen började järnrören rosta efter ett antal år och efter 30-50 år blev rören så sönderrostade att man numera bytt ut nästan alla galvaniserade järnrör i våra hus.

De galvaniserade järnrören i våra hus blev med tiden så rostiga att de enkelt kunde brytas för hand.

Eftersom jag under några år arbetade som rörmokare har jag vid ett tillfälle brutit av ett nyss fungerande tvåtums rostigt galvaniserat järnrör med diameter ca 5 cm med en hand utan verktyg. Det var som att bryta av en trästicka.

Vad händer med det icke galvaniserade armeringsjärnet i betongen i våra kärnkraftverk?

Det blir till sist helt korroderat och upplöst så snart betongen spricker och vattnet når järnet och förmodligen påskyndas korrosionen av att vattnet är salt.

Min fråga är: Vad händer med kylningen av kärnkraftverken när kylrören av betong kollapsar?

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Mindre riskfylld elproduktion i Uppsala

 

Vattenfall får inte stoppa solceller på Gotland!

Vattenfall kan inte neka någon på Gotland att sätta solceller på taket och koppla in mot nätet! I oktober inledde Ei tillsyn mot GENAB(Vattenfall) för att utreda hur beslutet förhåller sig till de bestämmelser i ellagen som handlar om anslutnings- och överföringsskyldighet.

Kapacitetsbrist är ett godtagbart skäl för att neka anslutning. Enligt rådande omständigheter kan det därför finnas grund för GENAB att begränsa anslutning av ny produktion, men en bedömning måste göras i varje enskilt fall och det måste i så fall komma in ett ärende till Ei där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning. Eftersom inget ärende har kommit in till Ei finns heller ingen anledning för myndigheten att fatta beslut om eventuella åtgärder beträffande GENAB:s anslutningsskyldighet.

Förtydligande om mikroproduktion

Beträffande så kallad mikroproduktion så gäller följande: en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om hen inte matar in mer el i nätet än vad hen tar ut. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Klubbacken 25 Hägersten