Elupproret

160,9 öre per kWh, är det världsrekord?

 Protestera  mot elbolagens oskäliga nätavgifter.

Alla kan delta i Elupproret.

 

För att delta i Elupproret kan du till exempel

 

1 Minska dina elkostnader och din elförbrukning så mycket som möjligt

2 Tillföra energi genom solvärme, solceller, vindkraft, vedeldning, vattenkraft, bioenergi, spillvärme, markvärme och annan förnybar energi på bästa sätt

3 Om möjligt koppla bort dig från nätet

4 Bygga plusenergihus när du bygger nytt

5 Informera andra om elupproret

6 Inse att den viktigaste uppgiften för ett elbolag är att sälja mer el

7 Förstå att vi är många som har fått nog av elbolagen

8 Rösta på något av partierna som deltog i energiöverenskommelsen

9 Säg upp ditt elhandelsavtal om du köper el av dyr elnätägare

10 Välj nytt elhandelsbolag varje år

11 Kräv av din politiker att elnätbolag aldrig får föra över pengar till elhandelsbolag. Vattenfall ska till exempel inte få föra över pengar från nätbolaget till elhandelsbolaget.

12 Kräv av din politiker att det ska bli stopp på höjningarna av nätavgifterna

 

Jag bor själv i lägenhet och vi betalar 10 gånger mer till elnätbolaget(Vattenfall) än till elhandelsbolaget!

 

Vår sommarstuga ligger i Västernorrland dvs Elområde 2.

EON är elnätägare och EON har på 2,5 år höjt fasta nätpriset med 48,78 % i Elområde 2, vilket borde vara världsrekord. Priset höjdes från 1230 kr till 1830 kr på 2,5 år.

Det rörliga priset(ja EON har sånt!) för nätöverföringen har EON den 1 juli 2017 höjt till 70,45 öre per kWh. Årets höjning blev här 10 %. På två år höjdes rörliga kWh-taxan med 20,63 %.

Alla i elområde 2 med 16A säkring betalar detta till EON.

Tror ingen i Sverige har högre nättaxa. Motbevisa mig gärna.

 

För september 2017 betalade vi i rörlig kWh-taxa till EON(70,45 öre) och elhandelsbolaget Borås El(90,45 öre)sammanlagt 160,9 öre per kWh!

 

Problemet är att alla håller på sina elpriser och ingen vågar publicera dem.

Det är så svenskt. Ingen vågar säga vad de betalar för elen. Skäms man?

 

Jag kommer nu att försöka sammanställa olika prisuppgifter för elen framöver.

Om Du mailar mig dina eluppgifter ska jag publicera dem också(anonymt).

 

För att travestera en känd företagsledare: Vad fan får jag?

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Mail: soltilljord@gmail.com

Fotot Norra Djurgårsstaden

SvK och Vattenfall bromsar förnybara utvecklingen

Tecknen blir allt fler och tydligare. Trots att Vattenfall gentemot sina privatkunder låtsas satsa på förnybart genom annonser är det så tydligt för den vakne att Vattenfall endast vill fortsätta sälja mer och mer el. Exempel: ”Annons i tidningen ERA: New Clear Ideas: Hur skulle din innovation för kärnkraften se ut? Vattenfalls kärnkraft utvecklas ständigt. Nu ökar vi på Vattenfall innovationstakten. Bli trainee inom kärnkraften!”

På Gotland stoppar nu Vattenfall tillsammans med kumpanen Svenska Kraftnät, SvK, alla satsningar på vindkraft och solceller. SvK har avbrutit den sedan länge planerade satsningen på en ny fastlandskabel för el. Vattenfall säger nu att de inte kommer att tillåta någon ny elkapacitet, varken vind eller sol, att anslutas till deras elnät på Gotland då det inte blir någon ny kabel.

Jag har nu kontakt med flera gotlänningar och stockholmare som kommer att avvakta med sina planerade solcellssatsningar på Gotland då det inte går att sälja överskottselen.

För de flesta är överskottselen från solceller runt hälften av elproduktionen.

I kommande artikel visar vi hur Svenska Kraftnät, SvK, bluffar om statistiken för vindkraft. Har vi inte nog med statliga verk som fuskar? Ingen har väl glömt kompisbyggena inom Statens Fastighetsverk och imaginära vita väglinjer hos Trafikverket.

Ska de va så här?

Vad gör regeringen?

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot Norra Djurgårdsstaden vid Lidingöbron växer fram

 

Riksrevisionen kritisk mot utformningen av bidrag för solceller

Riksrevisionen är med all rätt kritiska till utformningen av solcellsstödet. När en kalkyl ska utföras för solcellsinstallation är det viktigt att beräkningen blir enkel och tydlig. Det finns ett antal tydliga parametrar som Investeringsbidraget som idag är 20 % för privatpersoner och 30 % för övriga. Förmodligen blir Investeringsbidraget från och med 1 januari 2018 också 30 % för privatpersoner.
Man kan få 9 % ROT-avdrag för solcellsinstallationen men man måste betala tillbaka ROT-avdraget när Investeringsbidraget betalas ut.
Detta krånglar till det.

Om man inte använder en del av solcellselen själv utan säljer elen får privatpersoner 60 öre per såld kWh i form av skattereduktion vilket är tydligt och kalkylerbart.

Däremot finns två otydliga bidrag för solceller som heter Elcertifikat och Ursprungsgarantier.

Elcertifikatet och Ursprungsgarantierna är svåra att sätta in i en kalkyl då summorna varierar mycket över tid.
Just nu ligger Elcertifikatet vid 13 öre per såld kWh och Ursprungsgarantierna vid 1 öre per såld kWh.

Ett sätt att förenkla det hela vore att helt ta bort Elcertifikatet och Ursprungsgarantierna och Investeringsbidraget och ersätta dem med 50 % ROT-avdrag på hela investeringskostnaden.

En privatperson vill helst få bidraget direkt, vilket man får via ROT-avdraget, och inte behöva vänta lång tid på Investeringsbidraget.

Skattereduktionen, 60 öre per kWh såld solel, bör behållas då det är viktigt att uppmuntra solel-försäljningen.

Dessa förändringar skulle minska på onödig byråkrati och onödigt arbete för alla inblandade och göra det lättare att ta investeringsbeslut för de privata fastighetsägarna.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot. Solceller i Uppsala

Sverigedemokraterna är mot solceller

Sverigedemokraterna yrkar som enda parti avslag gällande regeringens budgetökning för solceller.

Följande kopierat från Bengts Villablogg talar för sig självt:

”Kan noteras att SD yrkade avslag för denna budgetökning, med
motiveringen

”Inom utgiftsområde 21 Energi kan investeringsstödet
för installation av solceller ifrågasättas, enligt motionärerna, eftersom
solceller nästan uteslutande producerar elenergi vid tidpunkter när Sverige
redan har ett stort produktionsöverskott. Höjningen av anslaget 1:8
Energiteknik avvisas.”

Apropå SD:s yrkande. I diagrammet här nedan visas Sveriges
import och export av el per månad under 2016. Hämtade data från Svenska Kraftnäts statistik. Där framgår att sommarmånaden
juni, med hög solelproduktion, var den månad som hade näst högst import av 2016
års månader och att det var en av två månader under 2016 då vi hade en
nettoimport av el.”

Om du vill se diagrammet : gå in på Bengts villablogg.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Me too SvK och HUBBEN

Jag var idag på möte med SvK på Royal Viking Hotel i Stockholm city. I mötet deltog ett hundratal personer från elhandelsbolag, elnätbolag, energimyndigheter, Riksbyggen m fl. SvK är ett statligt affärsverk med mycket manliga strukturer. Det kan inte vara lätt att arbeta som kvinna på en sådan arbetsplats.

SvK:s arbetsuppgift är att förvalta Sveriges stamnät för el. SvK ska också möta samhällets behov av säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Det är här jag börjar fundera.

Vad gällde mötet idag?

SvK har fått i uppdrag från regeringen att ta fram HUBBEN.

Robert Thelander från SvK berättade om hur arbetet går mecd HUBBEN.

HUBBEN blir den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen. HUBBEN är en elmarknadshubb som kommer att sjösättas 2020/2021. HUBBEN ska centralisera all info om Sveriges elkunder, elhandlare och elnätsföretag m fl.

Fördelen med HUBBEN ska vara att elkunden bara behöver ha kontakt med elhandlaren.

Elhandlaren ska också sköta elnätsföretagens fakturering till elkunden. Fördelarna är att elkunden ska få det enklare, elhandeln kommer att bli mer transparent, tillsvidareavtalen kommer att bli färre, elkunderna kommer att uppmanas att mer aktivt välja elhandlare, konkurrensen blir bättre, hanteringen av mätvärden och statistik effektiviseras, statistiken blir centraliserad, underlag för elcertifikat och ursprungsgarantier tas fram till Energimyndigheten mm.

HUBBEN blir alltså ett centralt IT-system och en av fördelarna blir att energitjänsteföretag lättare ska kunna erbjuda sina tjänster.

Det tycks som att SvK tar seriöst på uppbyggnaden av HUBBEN men vi får väl se hur det blir.

Innan HUBB-mötet startade roade jag mig med att kolla in SvK:s hemsida. Det var ingen munter läsning. SvK ska som ett statligt affärsverk åtminstone vara neutralt men så är inte fallet.

SvK har på sin hemsida ett stort antal reklamfilmer om Sveriges kärnkraftverk med suggestiv musik i bakgrunden. Efter bara en film kändes det ganska mysigt med kärnkraft. Inte en enda film om förnybar elenergi eller energieffektivisering fanns att se. I en av filmerna nämns dock vindkraft och då säger speakerrösten att vindkraft dels kan ge skuggor över villatomter(sic!) och dels försämra skördar genom skuggor! Det är sant! Kolla själv!

Jag har också insett att SvK slarvar med informationen gällande vindkraftstatistiken. Jag har ännu bara påbörjat min granskning av SvK och om det börjar så här dåligt finnas det säkert fler lik begravda.

Är det till sådant våra skattepengar ska gå?

Sveriges riksdag har med överväldigande majoritet bestämt att vi ska gå över till 100 % förnybar elenergi till 2040.

Hur bidrar SvK till det?

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Solceller i Stuvsta.

 

 

 

 

 

 

Rostigare än din gamla Volvo Amason

Sverige har stor väderkompetens inom SMHI och kan förutsäga sol- och vindförhållanden med gott resultat inom ett par dygn eller mer.
Det betyder att vi har gott om tid på oss att förutse eleffektbehovet för energkällor som måste täcka upp effektbehovet för solel och vindkraft när vädret ändras.

Somliga använder sig av uttrycket slumpkraft för att beskriva sol- och vindkraft.

Min åsikt är att Sveriges största slumpkraft är kärnkraftverket Oskarshamn 3.

Igår kl 12 tvingades Oskarshamn 3 börja stänga ner all elproduktion trots att kärnkraftverket varit avstängt under flera månader för reparation och nyss återstartat. Man kan tycka att verkstan borde lagat allt under en sån lång renovering.
Igår kl 18 hade tillskottet från Oskarshamn 3 dvs 1412 MW eleffekt försvunnit helt.

Det tog sex timmar för att ca 10 % av Sveriges elkraft skulle försvinna.

Nobody saw it coming!
Ingen anade att de skulle stänga ner.
Här kan man prata om slumpkraft. Solceller och vindkraftverk är under av tillförlitlighet jämfört med detta.

Varför händer nu sånt här?
Svaret är dels att Sveriges kärnkraftverk byggdes av den entreprenör som gav det lägsta anbudet och samtidigt förmodligen höll med de billigaste materialdelarna och den billigaste arbetskraften.
Dels är svaret att Sveriges kärnkraftverk är byggda med teknik och material från den tid då Volvo tillverkade den fantastiska personbilen Amason. Det var på 1960-talet. Sveriges amasoner är nu mestadels upprostade och de få som är kvar består nästan av mer rost än stål.
Det är samma sak med Oskarshamn 3. Självklart är Oskarshamn 3 oerhört rostangripet.

Min förhoppning är att det inte händer nåt innan Oskarshamn 3 läggs ner.

Kärnkraft är för farligt för att få skötas av ingenjörer. Med det menar jag att om bara tekniska specialister får bestämma är det lätt att de snöar in på farliga vägar.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Den svikne svenske elingenjören

 

Den svenske elingenjören var från 30-talet och ända fram till 70-talet en av samhällets stöttepelare med stort inflytande på Sveriges utveckling som en av världens främsta industrinationer. Den svenske elingenjören bidrog starkt till utbyggnaden av vårt stamnät och av våra vattenkraftstationer och från och med 70-talet även kärnkraften. Tillsammans med ASEA och Vattenfall deltog han i uppbyggnaden av välfärden och tillgången på pålitlig elkraft.

Framtidstron gällande Sverige var var stark och på 70-talet var vi ett av världens absolut rikaste länder med det tredje största flygvapnet efter Sovjetunionen och USA. Vi diskuterade då även möjligheten till eget  kärnvapen.

Den svenske elingenjören var på den tiden framtidens hjälte med garanterat livslång anställning, goda förmåner och god lön. Efter oljekrisen 1974 och framväxten av miljörörelsen förändrades synen på kärnkraften. Kärnkraften blev för första gången ifrågasatt. Efter kärnkraftsomröstningen blev det klart att kärnkraften förmodligen inte skulle byggas ut mer än till 12 reaktorer.

Under de följande 30 åren förändrades inte så mycket. Sverige hade sina kärnkraftverk men inga nya byggdes. Kärnkraften tycktes inte längre kunna expandera.

Den svenske elingenjören var inte längre en hjälte.

Under 2000-talet stod det plötsligt klart att kärnkraften inte längre var en framtidsbransch. Man började prata om avveckling och så började kärnkraftens ägare lägga ner några reaktorer. Uppsägningar i en tidigare trygg bransch blev ett faktum. Det var inte längre fråga om livstids anställning.

Den svenske elingenjören kände sig nu övergiven av både staten, Vattenfall och  EON med flera. Han kände sig förrådd av industrin som varken kunde eller ville satsa på fortsatt utveckling av storskalig kärnkraft. Den kändes därför svårt att inte längre vara oumbärlig.

Det svenske elingenjören, som oftast är en civilingenjör, hade investerat i en lång utbildning som nu inte tycktes lika värdefull.

Övergivenheten manifesterade sig i besvikelse gentemot arbetsgivaren och ilska mot den svenska miljörörelsen. Vattenfall och EON säger upp personal och de förnybara energikällorna börjar dyka upp. Genom den fria rörligheten i Europa ökar nu utländska företag sin närvaro i Sverige och konkurrensen ökar genom invandring av utländsk arbetskraft och även genom att utbildningen av svenska kvinnliga ingenjörer tar fart.

Energiöverenskommelsen mellan majoriteten av de svenska politiska partierna siktar på att all elenergi ska vara förnybar från och med 2040. Då finns ingen plats för kärnkraften.

Vad gör då den svenske elingenjören?

Han och hans kollegor fortsätter att kämpa  för att kärnkraften ska få vara kvar genom debattartiklar, köpta artiklar i fackpress( Second Opinion, Nordisk Energi, energinyheter.se m ed flera) och dolda annonser. Denna kamp  går i mångt och mycket ut på att försöka ställa de förnybara energikällorna i dålig dager och att tala om hur riskfullt det är med icke – planerbar elkraft som de uttrycker sig.

Planerbar elkraft betyder i detta fikonspråk kärnkraft. De kallar i detta sammanhang, mellan skål och vägg, förnybar energi för slumpkraft.

I övrigt börjar kanske den svenske elingenjören istället arbeta på Svenska Kraftnät(SvK) som fortfarande är ett av vattenhålen för anhängare av  storskalig elkraft. På SvK tycker man inte att småskalig  elkraft som vindkraft och solkraft är särskilt viktigt. Förre generaldirektören för Svenska Kraftnät Mikael Odenbergs yttrande om att det är sexigt med stora elkraftanläggningar och 400.000 Volt var ett tecken. Ett annat tecken är att SvK aldrig pratar om vikten av energieffektivisering. Ett tredje färskt tecken är att SvK har slarvat bort statistiken för producerad vindkraft för september och oktober i år. SvK  har fortfarande inte hittat den. Vid en fråga från SunToEarth till SvK om vart statistiken tagit vägen blir svaret utan ens en antydan till ursäkt: Vi kanske hittar den nästa år.

Vad gör i övrigt den svenske elingenjören när kärnkraften inte längre finns som karriärväg.

Några pensionerar sig och fortsätter att, som oavlönade kommentatorer på kommentatorsfälten i Ny Teknik, sprida sin besvikelse.  Genom att klaga på Ny Tekniks journalisters artiklar om förnybara energikällor och nedvärdera journalisternas  arbete hoppas de kunna påverka utvecklingen. Man kan säga att de blivit sk ”nättroll”. Förhoppningen om påverkan är dock fåfäng då den tekniska utvecklingen för förnybar energi gått för långt medan världens miljöproblem accelererar.

Sedan finns det glädjande nog många kollegor till den svenske elingenjören som sadlat om och blivit vindkraftingenjörer och solelingenjörer.

Den svenske elingenjören känner sig sviken när den livslånga anställningen upphört och förmånerna och det goda ryktet försvunnit men vi övriga har lärt oss en sak under årens lopp.

Kärnkraft är för allvarligt för att få skötas av tekniker.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Solfångare i Järfälla

Korrespondens med Svenska Kraftnät

Korrespondens med Svenska Kraftnät gällande bortslarvad statistik.

Hej!

SunToEarth avslöjar: ”Svenska Kraftnät sköter inte sitt uppdrag” och ”EON:s senaste idioti”.

Mvh

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
https://suntoearth.wordpress.com/

 

Hej Lars,

Tack för ditt mail; med anledning av ditt inlägg:

”Ett av uppdragen för Svenska Kraftnät, SvK, är att redovisa statistik gällande elanvändningen i Sverige. Detta uppdrag har SvK misslyckats med i år. Gällande september och oktober 2017 har SvK inte lyckats med att ta fram statistik för vindkraften i Sverige.”

 Det stämmer att vi ligger efter med publiceringen av statistik på vår externa webbplats, för närvarande är eftersläpningen ett par månader. Märk dock väl att Svenska kraftnäts statistik publiceras med en ganska stor eftersläpning eftersom datan vi redovisar är verkliga utfall efter avräkning, vilket vi också förtydligar på vår webbplats. Vi hoppas kunna presentera den av dig efterfrågade statistiken strax före eller någon gång efter årsskiftet.

Hälsningar,

Olof, Svenska kraftnät

 

Hej Olof,

Tack för ditt mailsvar.

Jag vill börja med att informera dig om att denna mail-korrespondens från och med nu kommer att publiceras.

I Sverige har vi öppenhet och transparens som en viktig princip och därför blir jag ytterst förvånad över din respons på mitt mail. Alla elkraftkällor i Sverige redovisas timme för timme på NordPool ner till enstaka kWh.

Sedan den 5 september fungerar inte detta längre för vindkraften. Allt annat redovisas ner till minsta detalj. Självklart vet jag att dessa siffror är preliminära och att exakt statistik kommer långt senare men det är inte huvudsaken. Den preliminära statistik som redovisas dagligen på NordPool är ytterst viktigt och nu har ni ”tappat bort” statistiken och meddelar detta utan någon som helst ursäkt.

Ber därför om ett svar från ansvarig person på Svenska Kraftnät gällande detta då det tycks som så att du kanske bara sitter på kundtjänst eftersom jag varken får ett efternamn eller titel och dessutom Kraftnät med liten bokstav.

Mvh

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Solfångare på nybyggt hus i Tyresö.

Vattenfall – vafalls!

Gotland strömlöst igen!

Nu måste regeringen se till att den nya kabeln ordnas så att vi slipper elavbrott och att de förnybara energikällorna kan försörja ön året om. Men låt inte Vattenfall ta hand om det. De har inte kompetensen.

Vilken uruselt elbolag är det som sköter Gotlands elförsörjning?

Jovisst ja- Vattenfall!

Vattenfall har hand om Gotlands elförsörjning via dotterbolaget GEAB.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Vindkraft i Holm utanför Sundsvall

Forsmark och en rostig gammal Volvo 140

Utan vattenkraft som backup vid plötslig avstängning av kärnkraft-turbiner krävs  backup som t ex kolkraft.
I Sverige behöver vi inte kolkraft som backup eftersom vi har vattenkraften.

Ett exempel: Forsmark 3 hade bränsleskador i oktober och också ett okänt fel gällande kortslutna dioder och blev snabbstoppat. Just nu har Forsmark 1 en läckande ventil och har snabbstoppat ena turbinen, men trots bortfall av ca 500 MW har vattenkraften enkelt löst problemet.

De många felen i Forsmark indikerar att ägaren Vattenfall inte sköter kärnkraftverket på ett korrekt sätt.
Om vi inte haft vattenkraften hade vi varit tvungna ha stora kol- eller oljekraftverk redo att köra igång när kärnkraften snabbstoppar.

För övrigt är Forsmark kärnkraftverk som en gammal Volvo 140 från 1970-talet.
Den rullar och går och vi behöver bara lappa och laga.
Den är rostig som bara den men än så länge fungerar det. Vattenfall måste dock börja laga bättre eller lägga ner verksamheten.

Risken är att det plötsligt blir tvärstopp i motorn och verkstan säger att det blir för dyrt att laga.

Då står vi där med 3.000 MW eleffekt-bortfall som måste pareras med vattenkraft.

Då är det enklare att parera eleffekt-bortfall från sol och vind då dessa är mer planerbara.
Vädret går att förutse.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Fotot: Basen av ett vindkraftverk i Holm Västernorrland.