Förklaringen

Är nu tillbaka i metropolen efter hårt fysiskt arbete vid sommarstugan.
Ser att ”Framtidens elprod. är förnybar” skriver att ordet kärnkraft inte nämns en enda gång i svt-programmet Dokument Utifrån. Det beror på att kärnkraften numera är en icke-fråga. Det vill säga helt ointressant.

Att vindkraften ökar är vi alla överens om. Den större frågan är varför Sveriges elanvändning minskar. Trots allt så ökar ju befolkningen.

Det beror på en mängd olika saker.
Några exempel.

Vi har sedan länge en strukturell övergång från Industri-Sverige till Data-Sverige.
Produktionen av tryckt papper minskar succesivt. Stora Enso minskar pappersproduktionen på grund av lägre efterfrågan och på grund av billigare produktion i t ex Kina.
Detta kommer att fortsätta under lång tid.
Vi köper inte längre tidningar och tidskrifter i pappersformat.
Vi använder digitalfoton.
Företagspost och myndighetspost skickas skickas alltmer digitalt.
Industrin, t ex massaindustrin, går mer och mer över till att tillverka sin egen el.

Vi inser också att elanvändningen måste minska för att slippa lita på den oberäkneliga eleffekten från kärnkraften.
Igår tisdag den 27 juni på förmiddagen tappade kärnkraftverket Ringhals 3 hela 413 MW på en timme!
413 MW är mer än all el som Göteborg Stad kräver.

Som tur var fanns pålitlig vind- och vattenkraft att tillgå.

Ringhals meddelar att Ringhals 3 levererar sedan tisdag morgon med 50 procents effekt. Detta sedan en av blockets två turbiner tagits ur drift under tisdagen på grund av hög fukthalt i generatorn. Ringhals 3 har just avslutad revision och frågan är varför fuktproblemet inte upptäcktes under revisionen?
Läcker det någonstans? Varför får vi inga besked?

Ringhals meddelar att full effekt förväntas den 28 juni.

Men-det är ju idag! Kl 16.00 har effekten fortfarande inte stigit.
Blir det som vanligt att ”något oförutsett inträffar” och återstarten flyttas fram?

Annat som ger minskad elanvändning är den massiva utbyggnaden(minst 50% ökning per år) av solcellsanläggningar i landet. Dels byggs de i städerna och dels på landsbygden.
I städerna syns oftast inte solcellerna då taken inte syns från gatan.
Besökte i slutet av maj en bostadsrättsförening i Hägersten som täckt hela sitt sydtak med solceller men det gick inte att se detta från gatan.
På landsbygden syns solcellerna desto bättre. Har haft kontakt med en jordbrukare som installerat 18,6 kW solceller vid sin gård utanför Katrineholm.

Om ett par dar sänks skatten på solel med 98 % vilket innebär att landets bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare för bättre förutsättningar för solceller. Målet är att energiskatten ska tas bort helt på egenproducerad solel.
Den sista skattedelen(0,5 öre/kWh) måste först EU godkänna.

Om ett par dar träder Boverkets nära-nollenergi-regler ikraft. Tyvärr när det gäller Boverket är det ”mycket snack och liten verkstad”. Hoppas det blir bättre med nye vd:n.

Under hösten kommer Boverket att presentera förslag till skärpta energikrav som ska gälla från 1 januari 2021.

Om ett par dar höjs elskatten med 3,75 öre. Solceller, vindkraft och eleffektivisering blir ännu lönsammare.

Industrin har till viss del länge haft subventionerad el och här sker och kommer att ske stora effektiviseringar. Industrin har hittills effektiviserat i mycket låg grad och här finns stor potential.

Byggindustrin har just börjat att prata om effektiviseringar och här finns verkligen potential. Jag har tittat på en av Skanskas mindre byggarbetsplatser och under flera månader i sträck har Skanska hållit över 100 utomhuslampor tända dygnet runt!

Någon som tror att Skanska just nu bryr sig om eleffektivisering?

Min prognos för den kommande 10-årsperioden är att elförbrukningen sjunker från 134 TWh till 110-100 TWh per år.

Dygnets effektbehov måste jämnas ut och tekniken finns idag. Effektbehovet för uppvärmning måste också minskas.
Två-tanksystemet med membran(saltlager) finns redan idag och kan lagra värme från sommar till vinter. System för dygnslagring av värme i våra tyngre hus finns redan idag. 25 testpiloter(mest villaägare) kör detta system idag i samarbete med KTH.
Elbatterier kan redan idag med mindre batterisystem i flerbostadshus minska husens eleffektbehov med 40%.

Industrin kan spara mycket.

Ett exempel:
Hylte bruk(Stora Enso) bygger en en kondensturbin, som ska ta hand om brukets överskottsånga. Bruket kommer nu öka sin självförsörjningsgrad av grön el från 10 till över 20 procent. Behovet av inköpt el minskas med motsvarande uppvärmningskostnaden av 5000 villor.
Sedan bruket minskade produktionskapaciteten 2012 – 13 har det funnits överskottsånga som har friblåsts ut över anläggningens tak.
Genom en kondensturbin kan ånga som kommer från brukets pannor omvandlas till elektricitet. Man eldar träflis och försörjer bruket med el och ånga till pappersproduktion och uppvärmning.

Det finns många sätt att minska eleffektbehovet.

Stora Enso har nu lagt ner produktionen vid pappersmaskin 8 (PM8) vid Kvarnsvedens bruk i Sverige på grund av strukturell nedgång av efterfrågan på tidningspapper i Europa. Det innebär att stora mängder el sparas.

I danska Århus finns världens första vattenreningsverk som producerar mer energi än det gör av med. Det renar avloppsvattnet från 200 000 människor.
Första byggde man om reningsverket så det kan bryta ner slam till biogas som används till att generera el och värme. Överskottet skickas till gasnätet eller
omvandlas till fordonsgas. Drygt två GWh värme skickas också till
fjärrvärmenätet.
Reningsverket och färskvattensystemet har fått bättre styrning och reglering av flöden och pumpar med nya sensorer, effektivare elmotorer och fläktar samt 290 frekvensomriktare. Vatten- och avloppsindustrin står för 30–50 % av elräkningen i många städer. Reningsverket genererar nu 134 % mer energi än vad som går åt till de egna processerna. Man delade också upp stadens färskvattennät i flera tryckzoner så att trycket i nätet kan sänkas där det varit onödigt högt vilket sparade energi.
Återbetalningstiden för all ny teknik i Århus beräknas till ungefär fem år.

Beställningar i svensk vindkraft uppgick under andra kvartalet 2017 till 232 megawatt (MW)enligt  Svensk Vindenergi. Det ger en grov prognos för Sverige 2017 om ca 800 MW. Under 2016 installerades 605 MW.

”Efter en lång tids osäkerhet om framtiden för elcertifikatsystemet finns det nu en tydlighet som gör att investeringarna i vindkraft kan ta ny fart”, säger Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson. I juni klubbade riksdagen igenom en blocköverskridande överenskommelse att förlänga elcertifikatsystemet med ett nytt mål för förnybar el om 18 terawattimmar till 2030.  ”Det tillsammans med en långsiktig politisk inriktning mot ett helt förnybart elsystem innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige”, säger Unger.

Enligt en ny avhandling från KTH finns stora möjligheter att minska värmeanvändningen med lågtemperatursystem under 45 grader. Golvvärme 30 grader och ventilationsradiatorer 33 grader jämfört med vanliga radiatorer ger en primärenergibesparing på 17-22 %. En sänkning av framledningstemperaturerna ger möjlighet att använda lågvärdiga förnyelsebara energikällor  till exempel sol i olika former. Termisk energilagring i kombination med värmepump och ett lägre tempererat värmesystem kan med 50 m2 solfångare och en 250 m3 tank för säsonglagring täcker 85-92 % av totala värmebehovet. Dessa forskningsresultat från KTH stämmer helt överens med mina egna forskningsresultat under de senaste tio åren: Årsenergilagring av solenergi är möjlig. Avhandlingen visar också på möjligheten att minska ventilationen till en tredjedel under dagtid när ingen är hemma utan att koldioxidhalten överskrider gränsvärdena.

I Riksbyggens bostadsrättsförening Viva i Göteborg, som står färdig för inflyttning 2018, kommer man installera elbatterier för att jämna ut eleffekten. Man räknar med att spara stora summor på eleffektsidan och en pay-offtid på 5-7 år.

Riksbyggens Brf Luleåhus nr 16 har utfört många energieffektiviserande åtgärder. Man har bytt elavtal till el från förnybara energikällor. Man har bytt till energisnåla ljuskällor(LED).  Brf Luleåhus nr 16 har också effektiviserat tvättstugan, bytt till energisnåla fönster,installerat fläktar med återvinning i garage och lokaler. Man har bytt till röreselsevakt i trappuppgångarna så att 10% lyser när ingen är där och upp till 100 % när trappuppgången används. I källare, garage och tvättstuga är det släkt utom när någon vistas där med hjälp av rörelsestyrd belysning. Takfläktarna har bytts ut. Föreningen har infört individuell mätning av elen.

Många tror att elförbrukningen kommer att öka på grund av nya elbilar och nya webserverlador men det rör sig om små mängder el i sammanhanget. Det kommer att ta minst 30 år innan alla diesel och bensinbilar försvunnit. Ta Stockholm som exempel. Det finns inte många platser där elstolpar kan installeras i city av praktiska skäl.

Johan Ehrenberg, ETC El, vill bygga billiga energieffektiva hyreshus av trä med mellan 5 och 12 våningar med solceller och bergvärme där folk har råd att hyra lägenhet. ETC-bank betalar 2 % i ränta till de som vill investera i de klimatvänliga solhusen. Själv tänker Johan sätta in 200.000 kr nu på sin 60-årsdag. Grattis Johan till en bra ide!

De flesta lokaler hyrs idag ut med kallhyra. Det betyder att incitamentet är minimalt för fastighetsägarna att eleffektivisera. Hyresgästen betalar ju ändå värmen och elen. Detta problem diskuteras just nu och vi får se vad regeringen gör åt det hela.

Stockholmshem har nu påbörjat grunden för sitt plusenergihus med 43 lägenheter. Det blir eget vindkraftverk, högeffektiv isolering,solceller, bergvärme och inglasade balkonger samt återvinning av avloppsvärmen. Här återkommer jag med mer vartefter husen byggs.

Nästan alla allmänna utrymmen i våra bostadshus har icke-smart belysning dvs vanliga glödlampor eller lysrör som ej är rörelsestyrd. Samma sak gäller industrin, kontorshusen, vägbelysningen och övriga lokaler. Över 95 % av Sveriges belysning är fortfarande ej rörelsestyrd/ljusstyrd LED-belysning. Nya vägtunnlar som blev invigda under 2016 har fortfarande lysrörsbelysning! Det finns således en enorm effektiviseringsponential och det är extremt lönsamt. Apropå detta, påminn mig om att jag ska kräva att Trafikverkets generaldirektör avgår!

 

GrowSmarter i Årsta. En del av Stockholmshems bebyggelse vid Valla torg i Årsta byggs nu om totalt och bostädernas energiförbrukning beräknas minska med 60%(från 154 till 60 kWh/m2/år). Man installerar 4-glasfönster,tilläggsisolering, nya lösningar för tilluft, frånluftsvärmepumpar, särskilda vvc-system, solceller, energieffektiva hissar, bilpooler,cykellösningar, smart utebelysning som dimrar ner vid frånvaro av rörelse. Hyresgästen får en styrdosa i varje lägenhet  som gör energiförbrukningen synlig. Man testar sopsortering direkt i lägenheten i ett hus. GrowSmarter följs upp av KTH under en tvåårsperiod för utvärdering. Även lokalerna i Slakthusområdet ska få energiminskning från 270 kWh/m2/år till 150 kWh/m2/år. Ombyggnaden startade 2016 och ska var klar 2018. Husen vid Valla Torg är från 1961 och i ursprungligt skick och blir i princip totalrenoverade. Det rör sig totalt om 300 lägenheter.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Foto Klubbacken 25 Hägersten.

 

Annonser

Håll dig till energisparprogrammet

Om du byter ut din gamla tvättmaskin mot den mest energieffektiva spar du garanterat minst 50%. Hur byter man smart? Dels får man inte nöja sig med annat än A+++! Sedan måste du inse att företagen försöker lura dig. Volkswagen försökte lura oss och de är inte ensamma.

A+++ är den högsta energimärkningen. Man tror ju att då är det bra, eller hur?

Jag har hittat en tvättmaskin, Samsung, som har A+++ och som drar 196 kWh per år. Det låter bra men jag har också hittat en tvättmaskin som har A+++ och som drar 97 kWh per år! Den heter Elektrolux UFW47K8141. Se bild.

Man kommer snart gå ifrån systemet med A+++ och låta A vara vara den som är bäst.

Det är annars lätt att tro att A+ är jättebra.

Om du har en äldre tvättmaskin drar den garanterat över 200 kWh per år. Sedan ska du självklart stänga av tvättmaskinen via en yttre brytare. Annars drar den ström dygnet runt.

Viktigast är dock att du håller dig till energisparprogrammet då de nya snåla maskinerna enligt nya tester drar 50-80 % mer energi och vatten om du använder ett annat energiprogram än maskinens  energisparprogram.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Det susar i säven

De ca 90 bofasta vid byn Lungsjön, boende i en glesbygd utanför Sollefteå har plötsligt fått bredband, bättre vägar och bättre service. Det har blivit inflyttning och tillväxt i den lilla byn.
Varför då?

De valde att säga ja till 149 vindkraftverk i skogarna runt byn. På plats är det dock svårt att få syn på något kraftverk då skogen avskärmar kraftverken.
Byborna är nöjda och vill nu ha ytterligare 100 vindkraftverk.

Just nu idag kl 15.20 motsvarar vindkraften 23 % av den totala elförbrukningen i Sverige.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Energysmart kicks nuke in the ass

 

 

Energieffektivisering ger en större energitillförsel än kärnkraft.

Att energioptimera belysningen är en satsning helt
utan baksida. Hur man än vänder på det, finns bara fördelar. Exempelvis
äger stat och kommuner 13 miljoner kvadratmeter lokalytor. Om man byter belysningen enbart inom alla skolor kan man göra en kostnadsbesparing på upp till 73 procent, vilket motsvarar 1 000 lärartjänster.

Det som alla drömde om för några år sedan, har nu
blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som rättar sig efter
dig. Där lamporna lyser när det behövs och drar så minimalt med el att
du kan sänka kostnaden för belysning med upp till 80 procent.

Moderna ljuskällor har dessutom en längre bytesintervall och
innehåller mycket mindre skadliga ämnen som till exempel kvicksilver
vilket minskar mängden avfall.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

LED, vind, sol och biomassa puttar ut kärnkraften

Bortsett från att kärnkraft innebär mycket dyr och farlig energi så behövs den dessutom inte i Sverige.

Under perioden januari till och med maj 2017 ökade vindkraften 28,3 % i Sverige jämfört med samma period under 2016.

Under samma period ökade vår elexport 41,4 % jämfört med samma period under 2016.

Men viktigast av allt är att Sveriges totala elförbrukning minskade 3,4 % under perioden januari till och med maj 2017 jämfört med samma period under 2016.

Vad säger detta?

A) Vindkraften blir starkare och starkare.
B) Vi exporterar mycket stora mängder elenergi på grund av mer vindkraft och mer energieffektivisering samt i viss mån mer solkraft.
C) Vi har nu en mycket tydlig tendens till minskad elenergiförbrukning med ca 3 % per år. Under en 10-årsperiod innebär det en sänkning av elenergibehovet med minst 30 % vilket medför att kärnkraften i Sverige inte längre behövs.

Dessutom ökar elproduktionen från kraftvärmeverk(biomassa).

 

Slutsats
Även om vi inte räknar in ökningen av vindkraften(just idag står vindkraften för 22 % av elförbrukningen) och elexporten(under januari tom maj 2017 var exporten 17,1 % av Sveriges totala elförbrukning) så kommer det att räcka med enbart dagens nivå gällande energieffektivisering för att ersätta kärnkraften under en 10-årsperiod.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Månadens klimatbov är SL och vd Caroline Ottosson

Nu har SunToEarth klimatbovsjury valt maj månads klimatbov 2017.

De nominerade var:
 Willys/Axfood med miljöchef Åsa Domeij
SL med vd Caroline Ottosson
Hyresgästföreningen med ordförande Marie Linder
COOP med vd Sonat Burman-Olsson
KRAUTA/Bonnier med Bonniers vd Anders Eriksson

Och utvald till maj månads klimatbov 2017 är:

Storstockholms Lokaltrafik (SL) med vd Caroline Ottosson!

Juryns motivering är:

SL:s pendeltågstationer i Flemingsberg, Huddinge, Tullinge och Älvsjö samt vissa tunnelbanestationer har under mycket lång tid haft minst 800 lysrör utomhus tända dygnet runt. SL har informerats om missförhållandena för flera månader sedan utan att någon åtgärd utförts.

Den bortslösade elen kan värma mer än 30 nybyggda villor året runt.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Rostar det?

Ringhals 1, som går med stor ekonomisk förlust och ska stängas 2020, har fått ytterligare problem. Tre stora hål har upptäckts i reaktorinneslutningens tätplåt! Nu skjuts återstarten från från 3 juni till 7 juli men enligt anställda på Vattenfall går rykten om att det inte lönar sig att återstarta och att ägarna helst vill stänga Ringhals 1 för gott redan nu.

På grund av vårfloden finns nu överskott med vattenkraft och det syns på elpriserna som sjunkit.
Eftersom det blåste rejält i morse var priserna nere på 4-5 öre på småtimmarna.
Det kommer att blåsa bra även imorgon på småtimmarna och priserna ligger då under 10 öre på småtimmarna.

Med god tillgång på vattenkraft och friska vindar är det helt omöjligt för kärnkraften att konkurrera prismässigt.
Om det var möjligt med kortare avstängningar av kärnkraften skulle Vattenfall, EON och Fortum gärna stänga av kärnkraften på nätterna då alla reaktorer går med förlust nu nattetid.

Jag skrev den 31 maj (således före 3 juni) att
”Ringhals 1 har problem med synliga tätplåten och återstartas inte för närvarande som var tänkt.” Vattenfall meddelade detta den 3 juni och Ny teknik meddelar att det finns tre stora hål i reaktorinneslutningen den 7 juni.

De svenska reaktorerna har i alltmer ökande takt diverse kända och okända skador. Vissa skador berättar man inte om.
Min källa på Vattenfall säger att ägarna helst vill bli av med alla äldre reaktorer omgående men att man tvekar på grund av prestigeförlusten.
Samtidigt täcker de ökande nätavgifterna upp för kärnkraftsförlusterna så det är ännu inte nån ko på isen för EON, Vattenfall och Fortum.
Det de förlorar på kärnkraften täcker de upp med hjälp av nätavgifterna och vattenkraften.

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

Foto Vattenfall